About

Faqja parë  Velekinca Natyra Gjilan Mergata Shqiptare Poezi Shqipë Gjuha Shqipe  Dardania Kosova ilirët Leka i Madhë Hundëzakët Deltar ilir Çamëria  Epiri Etrusket Arvanitët Pellazgët Pelasget Atlantis Atlantida Kafshët  Evolut Loja Shahut Contact Blog

This is a great place to give more details about me, as the Webmaster. I could give personal information about my family, my job, my education, and my hobbies and interests. I could also include a list of any of my favorite things.

 

Kjo është një vend i madh për të dhënë më shumë detaje rreth meje, si Webmaster. Unë mund të japin informacion personal rreth familjes sime, punën time, edukimin time, dhe hobi e mia dhe interesat e tyre. Unë gjithashtu mund të përfshijë një listë të asnjërës prej gjërave të mia të preferuar. 

The History or Story Behind My Site

Depending on the topic of my site, I could include historical information about my subject. For example, if my site is about my business, I could discuss how my business got started. If my site is about a sports team, music group, movie star, or my family, I could chronologically list or summarize major events important to my topic.

 

Në varësi temën e web faqen time, unë mund të përfshijë informacion në lidhje me temë historike tim. Për shembull, nëse faqja ime është në lidhje me biznesin tim, unë mund të diskutojë se si e biznesit tim ka nisur. Nëse faqja ime është në lidhje me një ekip sportiv, grupi muzikë, yll filmi, apo familja ime, unë mund në mënyrë kronologjike listë ose përmbledhë ngjarjet kryesore të rëndësishme për temën time. 

My About page is also a great place to give information about others involved with my site's topic, such as the leaders of my organization, club, or company; an ancestor; my family; and so forth.

Faqja ime është gjithashtu një vend i madh për të dhënë informacion në lidhje me të tjerët që merren me temën e web faqen time, të tilla si krerët e organizatës sime, klub, apo kompani, një paraardhës; familjen time, dhe kështu me radhë._________        ___________
fsh  Velekincë
60 000 Gjilan   
REPUBLIKA E  KOSOVËS


 My Web Site    www.velekincagjilan.20m.com 

My  E-mail    
  info@velekincagjilan.20m.com


My Phone Numbers                
mobil  : 
                                                 work  : 
                                                 fax     : 

free tracker
Digital WebCounter